นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 089-9701138
นายประเสริฐ หนูวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 087-8855584
นายสุทัศน์ สัจจา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 091-8211428
นายวิระศักดิ์ พัจนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 097-0107748