นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ หนูวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุทัศน์ สัจจา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิระศักดิ์ พัจนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล